ผู้อำนวยการวิทยาลัย

  

     นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ

 

 

ศูนย์กำลังคนอาชีวฯ

สอศ.

 

Rounded Rectangle: กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ     

 


 


   สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
                         อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
                         โทร. (038)577797              
                       www.cltc.ac.th

                    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชา

2558

ระบบ
ปกติ

ระบบ
เทียบโอนฯ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

สาขาวิชาช่างยนต์

 

 

- สาขางานยานยนต์

120

20

- สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

20

20

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

- สาขางานเครื่องมือกล

40

20

- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

20

20

สาขาวิชาซ่อมบำรุง

 

 

-สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

20

20

สาขาวิชาโลหะการ

 

 

-สาขางานผลิตภัณฑ์

20

20

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
(โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท)

 

 

-สาขางานไฟฟ้ากำลัง

40

20

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

20

20

รวม

300

160

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20

40

- สาขางานการขาย

20

20

รวม

40

60

รวมระดับ ปวช.

340

220

 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
 หลักสูตร  2  ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชา

2558

ระบบ
ปกติ

ระบบ
เทียบโอนฯ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

สาขาวิชาเครื่องกล

 

 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

80

20

- สาขางานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์

20

20

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

- สาขางานเครื่องมือกล

20

20

- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

20

20

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

 

- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

20

20

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 

 

-สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

20

20

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

20

20

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   

 

 

-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

20

20

รวม

220

160

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

-สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

20

40

-สาขางานการตลาด

20

40

รวม

40

80

รวมระดับ ปวส.

260

240

'