Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมรัก  ภาชีทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

 
 

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาช่างเชื่อม

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาช่างเชื่อม

 

 

ครูสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง

ครูธนทัต วงศ์กำภู

ครูธนบดี  ที่สุด

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา