Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายใน

 


  

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 

ครูนิรุดติ์  บัวประเสริฐ

ครูซูฟียัน แวดือรามัน

ครูภัคพนธ์ จันทโชติ

ครูสุทธินันท์  แก้วนิ่ม

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา