Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

นางภาณัททกา  วงษากิตติกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

 


  

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

ครูศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์

ครูฐานิสร์ษา กิรัมย์

ครูมุนินทร์ ฟักทองคำ

ครูศิริญา  ตุมศิริ

 

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา