Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

boss 64

 

นายสมหมาย  ศรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

 

  

krupromt


 

 


 

 

 

 

 

 

 

แผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันโควิด-19

plan co 1

แผนการเรียนช่างไฟฟ้า62

แผนการเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒