Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมรัก  ภาชีทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

ข้อมูลงบประมาณ


 

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
สรุปแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามผลผลิต
ที่ งบรายจ่าย  งบประมาณ   รายได้   เรียนฟรี    รวม 
     ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น   อุดหนุนฯ     15 ปี   
3 งบลงทุน              
  ครุภัณฑ์          3,781,000              780,000              4,561,000
  ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง   อาคารวิทยบริการ          9,100,000                    9,100,000
         เทพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์                1,200,000            1,200,000
  รวมงบลงทุน        12,881,000              780,000        1,200,000           14,861,000
4 งบอุดหนุน              
    อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี              
     -ค่าหนังสือเรียน                  1,560,000          1,560,000
     -ค่าอุปกรณ์การเรียน                    303,830             303,830
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน                    702,000             702,000
     -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    627,475             627,475
    คุณธรรมนำความรู้              45,000                        45,000
  โครงการส่งเสริมพัฒนาจัดการทวิภาคี            555,000                       555,000
    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล            138,500                       138,500
    ทุนเฉลิมราชกุมารี            180,000                       180,000
  รวมงบอุดหนุน            918,500                     -                   -          3,193,305          4,111,805
5 งบรายจ่ายอื่น  (โครงการ)              
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)            1,480,000                1,480,000
  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่                132,000                 132,000
  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน                  83,000                  83,000
  อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่              28,000                        28,000
  อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์              38,000                        38,000
  โครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่                328,000                 328,000
  โครงการเรียนจบพบงาน                  10,000                  10,000
  โครงลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา                  90,000                  90,000
  โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา              119,900                   119,900
  แผนงานสำรองฉุกเฉิน                2,602,990            2,602,990
  รวมงบรายจ่ายอื่น              66,000                 -          1,599,900          643,000        2,602,990                 -            4,911,890
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น         34,936,202        1,217,000        1,599,900        5,716,250        7,676,200        3,193,305        54,338,857
Attachments:
Access this URL (http://webcltc.net/file/200258/02.pdf)Download PDF[ ]46 Kb03/02/15 13:31

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้เข้าชม

696545
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
478
1720
478
680910
38078
32396
696545

Your IP: 54.166.152.187
Server Time: 2018-03-18 05:29:32
FacebookFeed