Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมรัก  ภาชีทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

ข้อมูลบุคลากร

                         ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
นายสิทธิพัฒน์  เล็กชะอุ่ม นายธกร  ใหม่เอี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
และ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
   
 
นางสาวภัทรพร  ห่อประภัทร์พงศ์  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

 

 1. นายจำนง      อุไรรัตน์        รักษาการผู้อำนวยการ              พ.ศ.2536 – 2537
 2. นายถาวร        เจาะจิตร            ผู้อำนวยการ                   พ.ศ.2537 – 2539
 3. นายจิต        สังขภาคย์      ผู้อำนวยการ                         พ.ศ.2539 – 2540
 4. นายชาญเวช   บุญประเดิม    ผู้อำนวยการ                         พ.ศ.2540 – 2543
 5. นายวิเชษฐ     พุกสวัสดิ์        ผู้อำนวยการ                       พ.ศ.2543 – 2550
 6. นายเพิ่มสิน   เฉยศิริ          ผู้อำนวยการ                         พ.ศ.2550 – 2554
 7. นายไสว        สีบูจันดี         ผู้อำนวยการ                        พ.ศ.2554 – 2556
 8. นายสุริยะ     จิตรพิไลเลิศ    ผู้อำนวยการ                         พ.ศ.2556 – 2558
 9. นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์        ผู้อำนวยการ                         พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

 

จำนวนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

 

 1. ผู้บริหาร                          5  อัตรา
 2. ข้าราชการครู                   30  อัตรา
 3. พนักงานราชการ(ครู)           20  อัตรา
 4. ครูอัตราจ้าง                      5  อัตรา
 5. ลูกจ้างชั่วคราว                 28  อัตรา

 

รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น     88  อัตรา

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนบุคลากร สังกัดวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

 

จำแนกตามแผนกวิชา ปีการศึกษา 2558

 

แผนกวิชา

จำนวน

(คน)

เพศ

ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

ข้าราชการ

พนักงานราชการ(ครู)

ลูกจ้างชั่วคราว

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

คศ.1

คศ.2

คศ.3

คศ.4

1. ผู้บริหาร

5

5

-

-

-

2

3

-

-

-

-

5

-

-

 1. แผนกวิชาเครื่องกล

13

13

-

2

2

1

1

-

5

2

-

2

11

-

 1. แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

10

10

-

1

-

3

1

-

5

-

-

2

8

-

 1. แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

3

3

-

-

-

-

1

-

2

-

-

1

2

-

 1. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

2

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

-

 1. แผนกวิชาโลหะการ

4

4

-

2

-

1

1

-

-

-

-

-

4

-

 1. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

5

4

1

-

2

-

-

-

3

-

-

3

2

-

 1. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3

3

-

-

1

-

-

-

1

1

-

1

2

-

 1. แผนกวิชาพณิชยการ

4

-

4

-

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

10. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

11

2

9

2

2

1

2

-

2

2

-

5

6

-

11. ฝ่ายสนับสนุน

28

8

20

-

-

-

-

-

-

28

-

-

15

13

รวมทั้งสิ้น

88

54

34

7

10

9

9

-

20

33

-

21

54

13

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

 

ปีการศึกษา 2558

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ผู้บริหาร

1.

นายสุริยะ

จิตรพิไลเลิศ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

2.

นายสิทธิพัฒน์

เล็กชะอุ่ม

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

3.

นายธกร

ใหม่เอี่ยม

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

4.

นางสาวภัทรพร

ห่อประภัทร์พงศ์

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5.

นายยุทธนา

อ่อนส้มกฤษ

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาเครื่องกล

1.

นายอนุชา

มาตฤปโยธร

ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

2.

นายวิมล

เสนารักษ์

ครู คศ.2

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

3.

นายเสริม

ศิริประเสริฐ

ครู คศ.3

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

4.

นายดนุพร

คงบำเพ็ญ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

5.

นายสุเทพ

อินอุดม

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

6.

นายวิชาญชัย

ปลีนารัมย์

ครู คศ.1

หัวหน้างานความร่วมมือ

 เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

7.

นายประทีป

แจ้งกูล

พนักงานราชการ(ครู)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

8.

นายสุรสิงห์

โพธิ์ทอง

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

9.

นายสมบัติ

กลิ่นภู่

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

10.

นายวิทยา

แก้ววิทยาคุณ

พนักงานราชการ(ครู)

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

11.

นายอนุชา

อุดมพันธ์

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

12.

นายสุทธวิชญ์

สว่างภาษา

ครูจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

13.

นายณัฐชัย

อ่อนยิ้ม

ครูจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานปกครอง, เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

1.

นายบุญกูล

ศรีสุภาพ

ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

หัวหน้างานบุคลากร

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

2.

นายวัฒนะ

อุดมสุข

ครู คศ.3

ห้วหน้างานประกันคุณภาพฯ

3.

นายสุจินต์

สุนทรวลีนนท์

ครู คศ.2

หัวหน้างานทะเบียน

4.

นายประจวบ

สุขบรรเทิง

ครู คศ.2

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

5.

นายพงศกร

อุ่นสุพรรณ์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

6.

นายสุชาติ

เทียนทอง

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

7.

นายสุพจน์

ใจอารีย์

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

8.

นายชาญณรงค์

แสงอรุณ

พนักงานราชการ(ครู)

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

9.

นายวิรุทธิ์

เทียมหงษ์

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

10.

นายฐนพัชรค์

ศิริวัน

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

1.

ว่าที่ร.ต.จำรูญ

เบญจวรรณ

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

2.

นายวรพงษ์

สุพิพัฒน์

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3.

นายเอกลักษณ์

นิลบรรจง

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1.

นายบุญชัย

แช่มภูธร

ครู คศ.3

หัวหน้างานบัญชี

2.

นายสกล

มากัน

ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

แผนกวิชาโลหะการ

1.

นายวรพงษ์

เอี่ยมสุคนธ์

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ, หัวหน้างานพัสดุ

2.

นายธนทัต

วงศ์กำภู

ครู คศ.2

หัวหน้างานปกครอง, หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

3.

นายสุรชัย

ลาพิมพ์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

4.

นายธนกฤต

พิมพ์โล้น

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

1.

นายจงรักษ์

ตุมศิริ

ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

2.

นายพจนกร

เป้าเปี่ยมทรัพย์

ครู ค.ศ.1

หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

(แทนครูภูษณิศา ยูงทอง)

3.

นายสุธรรม

พวงมลิวัลย์

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

4.

นายกฤชนณ

ประชุมพันธ์

พนักงานราชการ(ครู)

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

5.

นางสาวนัททิกา

อุปนาศักดิ์

พนักงานราชการ(ครู)

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1.

นายพรรณ

โรจนพันธ์

ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2.

นายนิรุดติ์

บัวประเสริฐ

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

3.

นายภาณุมาส

ธนปารมีวงศ์

ครูจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

แผนกวิชาพณิชยการ

1.

นางสาวศรีโสภา

คูประพัทธ์พงศ์

ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ, หัวหน้างานการเงิน

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

2.

นางสาวภูษณิศา

ยูงทอง

ครู คศ.1

หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3.

นางศิริญา

ตุมศิริ

พนักงานราชการ(ครู)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

4.

นางมุนินทร์

ฟักทองคำ

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1.

นางสาวศันสนีย์

กาญจนสิงห์

ครู คศ.3

หัวหน้างานแนะแนวฯ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

2.

นางสุกัญญา

โหมดศิริ

ครู คศ.2

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3.

น.ส.ณัฐฏณิชย์

พงศ์พิสุทธิ์

ครู คศ.3

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

4.

น.ส.สำราญจิตร์

ภูมี

ครู คศ.1

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

5.

นายจักรพงษ์

ถาวรโชติ

ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

6.

น.ส.ปราณี

รองสุพรรณ์

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

7.

นายอภิชาติ

ชูใจ

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

8.

น.ส.สุวรรณี

เพ็ชรดี

พนักงานราชการ(ครู)

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

9.

น.ส.จุฬารัตน์

คำวาง

พนักงานราชการ(ครู)

เจ้าหน้าที่งานการเงิน,เจ้าหน้าที่งานบัญชี

10.

น.ส.ปนัดดา

เพ็ญเจริญชัยสกุล

ครูจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

11.

น.ส.ยุวดี

สินชัย

ครูจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

1.

นายบรรพต

พิจิตรนพรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

2.

นางภคมณ

โพธิ์ผา

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

3.

นางสาวภาณิชา

เกิดสวัสดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

4.

นางตรีทิพยนิภา

พิจิตรนพรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์, งานปกครอง

5.

นางสาวจิตตรา

ถาวร

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

6.

นางสาวอารมณ์

ดลเอี่ยม

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

7.

น.ส.อำนวยพร

ภาษิตานนท์

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

8.

นางทัศวรรณ

สุขบรรเทิง

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

9.

นางกิ่งกาญจน์

สรเดช

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

10.

นางศศิรัตน์

นันทพานิช

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

11.

นางสุดาวัลย์

พัดทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

12.

นางสาวนิสิตา

ยะก๊บ

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

13.

นางจุฑารัตน์

อุดมพันธ์

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

14.

นางสาวธัญรัชน์

มะมิน

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

15.

นางสาวชลทิชา

เชิดชู

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

16.

น.ส.ประภาพร

สุภาวกุล

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

17.

นางสาวนภาพร

อำพล

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ           

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

18.

นางสาวพีรยา

ชมชื่น

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

19.

นางสาววารุณี

เกตุประสาร

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

20.

นางสาวมณีรัตน์

เรืองศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

21.

นายวิชัย

ศรีเจริญ

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานขับรถ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

22.

นายสมทรง

เจริญสุข

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานขับรถ

23.

นายอดิศักดิ์

ทองสุข

ลูกจ้างชั่วคราว

นักการภารโรง

24.

นายประโยชน์

สวัสดี

ลูกจ้างชั่วคราว

นักการภารโรง

25.

นางสาวไกรแก้ว

โล่ห์คำ

ลูกจ้างชั่วคราว

นักการภารโรง

26.

นายทองคำ

เข็มจรูญ

ลูกจ้างชั่วคราว

นักการภารโรง

27.

นายสำราญ

นาวาพนม

ลูกจ้างชั่วคราว

นักการภารโรง

28.

นายสิทธิชัย

ศฤงคาร

ลูกจ้างชั่วคราว

นักการภารโรง

 

 

 

Attachments:
Access this URL (http://webcltc.net/file/200258/04.pdf)Download PDF[ ]437 Kb03/02/15 13:33

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา