Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.นิติ นาชิต

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

ห้องสมุด

RSS
pic
pic (9)
พิธีทำบุญปีใหม่ 58
พิธีทำบุญปีใหม่ 58 (20)
สิ่งประดิษฐ์ระดับภาค
สิ่งประดิษฐ์ระดับภาค (10)
คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม (15)
ปฐมนิเทศ58
ปฐมนิเทศ58 (25)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา58
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา58  (18)
นิเทศ58
นิเทศ58 (31)
ครูพรรณ
ครูพรรณ (7)
วันครู  2559
วันครู 2559 (10)
อยู่ค่ายพักแรม 2558
อยู่ค่ายพักแรม 2558 (21)
แข่งกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด
แข่งกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด (31)
Openhouse2015
Openhouse2015 (28)
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 (25)
รับมอบตัวนักเรียน
รับมอบตัวนักเรียน  (12)
สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ
สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ (17)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ (8)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  (19)
รับมอบตัวนักศึกษาระบบเทียบโอนฯ รุ่น 13
รับมอบตัวนักศึกษาระบบเทียบโอนฯ รุ่น 13 (13)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (32)
โครงการสัมมนาการจัดการฯ
โครงการสัมมนาการจัดการฯ (19)
โครงการอบรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (21)
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (21)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (17)
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ฯ (19)
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ (43)
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 (44)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิราราชสมบัติ 70 ปี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิราราชสมบัติ 70 ปี (22)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 (42)
พิธีไหว้ครู นร.นศ.ระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครู นร.นศ.ระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2559 (96)
ยินดีต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา
ยินดีต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา (21)
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (17)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ฯ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ฯ (23)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2559 (23)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภาค ปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภาค ปีการศึกษา 2559 (22)
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร "ขับขี่ปลอดภัย" (16)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (33)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา (14)
รวมรุ่น เคาสนิมครั้งที่ 1
รวมรุ่น เคาสนิมครั้งที่ 1 "รวมพลคนมีเฟือง" (67)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 (33)
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) (28)
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559 (101)
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (11)
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17)
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช1
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช1 (14)
๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ (45)
การตรวจประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การตรวจประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (13)
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต. จำเริญ ต้นสุวรรณ
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต. จำเริญ ต้นสุวรรณ (6)
งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙
งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ (36)
พิธีลงนามความร่วมมือการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
พิธีลงนามความร่วมมือการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (20)
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (72)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ฯ
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ฯ (45)
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (25)
สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ปี 59
สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ปี 59 (20)
โครงการฝึกระเบียบวินัย ฯ นักศึกษาฝึกอาชีพ
โครงการฝึกระเบียบวินัย ฯ นักศึกษาฝึกอาชีพ (29)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ (7)
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ (7)
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา (12)
อบรมประกันสังคม
อบรมประกันสังคม (24)
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 1/60
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 1/60 (13)
พิธีไหว้ครู นักเรียนทวิศึกษา
พิธีไหว้ครู นักเรียนทวิศึกษา (43)
การประชุมผู้ปกครอง
การประชุมผู้ปกครอง (95)
ร่วมประชุมกับอบต.หนองบัว
ร่วมประชุมกับอบต.หนองบัว (15)
ออกหน่วยบริการชุมชน
ออกหน่วยบริการชุมชน (28)
พิธีเปิดกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิธีเปิดกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (31)
การแข่งขันกรีฑา
การแข่งขันกรีฑา (24)
ต้อนรับรองผู้อำนวยการอุรชา สารสรรค์
ต้อนรับรองผู้อำนวยการอุรชา สารสรรค์ (24)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 60
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 60 (34)
วันต่อต้านยาเสพติด
วันต่อต้านยาเสพติด (21)
พิธีไหว้ครู นร.เทียบโอนฯ
พิธีไหว้ครู นร.เทียบโอนฯ (81)
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ (111)
พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ (4)
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (93)
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (29)
ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน STEM for TVET
ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน STEM for TVET (17)
โครงการอบรมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในฯ
โครงการอบรมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในฯ (49)
กิจกรรมเข้าค่ายการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมเข้าค่ายการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (95)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา (40)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (43)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ (29)
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (32)
พิธีเปิดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะฯ
พิธีเปิดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะฯ (22)
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (45)
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น E to E
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น E to E (97)
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (32)
Powered by Phoca Gallery

จำนวนผู้เข้าชม

548513
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1098
944
6905
537646
23829
31114
548513

Your IP: 54.224.187.45
Server Time: 2017-11-24 12:40:57
FacebookFeed
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)